Tarmo Riit
Juhtide- ja müügimeeskondade koolitusprogrammid
Tarmo Riit

Nõustav müügikoolitus. B2B müügi alused. 07.02.2023, koolitusklass

13.01.2023

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Täiendkoolituse asutuse nimetus – Tarmo Riit Management Consulting OÜ

TURUNDUS JA REKLAAM

Nõustav müügikoolitus. B2B müügi alused. 07.02.2023 (õppekeel eesti keel)

Müügiesindajad müüvad ja toovad ettevõttele raha.

Müügiga kaasneb tavapärasest suurem stress ja läbipõlemisoht.

Selleks, et hea potentsiaaliga müügiesindajad oleksid jätkuvalt edukad, vajab ettevõte müügiesindajate igapäevast müügitööd toetavat müügiprotsessi. Lisaks müügiesindajate tööle peab müügiprotsessis selgelt käsitlema juhtkonna, turunduse, konsultatiivse müügi ja tugipersonali rolle ja kohustusi müügiprotsessis.

Ainult siis, kui müügiesindajaid toetatakse selge ning ettevõtte meeskonna poolt aktsepteeritud müügiprotsessiga, saavad nad täielikult oma potentsiaali vallandada ja tulla toime pingeliste müügi- olukordadega.

Väärtuspakkumise koostamine, kliendi tähelepanu võitva müügispetsialisti/ ettevõtet tutvustava "liftikõne" oskuslik kasutamine kliendikommunikatsioonis, kuulamis- ja küsimisoskuste viimistlemine- on olulised  osad   tulemuslikust müügispetsialist isiklikust müügiprotsessist.

30 aastase B2B äriarenduskogemusega praktiku Tarmo Riit nõustava koolituse eesmärk on anda osalejatele alusteadmised ja oskused tulemuslikuks B2B müügiks ja   sellega seotud  astmelise kliendikommunikatsiooni ülesehitamiseks.

Grupikoolitus:

 

kuni kümme osalejat

Praktiline programm koosneb kahest moodulist

1. B2B erinevus B2C müügist. Kaasaegse müügiprotsessi teke, ülesehitus, rakendamine tulemuslikus kliendikommunikatsioonis. Kliendi käitumine ostuprotsessis. Turunduse seos müügiprotsessiga. Müügiettevõtte turunduse, visiooni, väärtuste, kultuuri oskuslik kasutamine müügiprotsessis. Väärtuspakkumise koostamine. Esmatutvustus ("liftikõne") kui kliendikommunikatsiooni võimas alustala.

 

2. Müügispetsialisti kompetentsid, müügiga seotud väljakutsed. Enim tunnustust leidnud müügitehnikad. Kliendikeskse müügi alused. Müügimeetodite trendid internetiajastul. Klientide klassifitseerimise põhimõtted. Müügikõneks/ müügikohtumiseks valmistumine. Oskuslik kuulamine ja küsimuste esitamine. Kliendi vajaduste ja võimaluste määratlemine, nendega arvestamine. Kliendi ootused müügispetsialistile. Kuidas müügispetsialist saab säilitada ja suurendada oma kliendile pakutavat väärtust infoajastul. Kliendihaldustarkvara (CRM) kasutamise võimalused müügi tulemuslikkuse suurendamiseks.

Toimumisaeg

07.02.2023 I 10:00 - 15:30

Toimumiskoht

Akdeemia tee 21/1 Teaduspark Tehnopol , Küberneetika maja,  Tallinn


 


 

PROGRAMM

Nõustav müügikoolitus. B2B müügi alused

KOOLITUSE EESMÄRK

Nõustava koolituse eesmärk on anda osalejate:

   algteadmised kaasaegsest B2B müügiprotsessist 

   oskused alustada ja ülesehitada tulemuslikku ning  korratavat kliendikommunikatsiooni

   teadmised, kuidas oskuslikult kasutada müügiettevõtte poolt pakutavat tugiraamistikku isikliku müügiedu tagamiseks

   algteadmised infoajastu poolt pakutavate tööriistade kasutamisvõimalustest müügiefektiivsuse suurendamiseks

KOOLITUSE SIHTRÜHM

Ärilt- ärile müügiga tegelevate ettevõtete: müügiesindajad, konsultatiivmüüjad, müügiassistendid jne.

 

ÕPPEKAVA RÜHM

 

Turundus ja reklaam

 

ÕPIVÄLJUNDID

 

KOOLITUSE LÄBIMISEGA KAASNEVAD ETTEVÕTTEKOHASED VÕIMALUSED/ EELISED


 

Tarmo Riit nõustav koolitus annab müügiesindajatele, konsultatiivmüüjatele, müügiassistentidele teadmisi, oskusi ja parimaid praktikaid kliendikeskse müügi efektiivsuse suurendamiseks kaasaegses B2B müügikeskkonnas.


 


 

Ettevõttekohased võimalused/ eelised :

• alustavate müügitöötajate müügiedu saavutamise kiirendamine

• suurenenud tulude kasv tänu suuremale müügiefektiivsusele

• müügispetsialistide poolt ettevõtte missiooni, visiooni, väärtuste viimine klientideni ja täiendava huvi saavutamine ettevõtte poolt pakutavate toodete/ teenuste suhtes

 

KOOLITUSE LÄBIMISEGA KAASNEVAD ISIKUKOHASED VÕIMALUSED/ EELISED


 

Tarmo Riit nõustav koolitus annab osalejatele B2B ettevõtte müügiprotsessis personaalseks ja tulemuslikuks osalemiseks vajalikud alustavad teadmised/ oskused

Isikukohased võimalused/ eelised:

Koolituse läbinu

• teab B2B müügiprotsessi ülesehitamise põhimõtteid ning oskab neid kasutada isikliku müügiprotsessi rajamiseks

• oskab kasutada B2B müügiga seotud mõisteid, ettevõttele omast kultuuri, ärieetikat, väärtusi, missiooni ja visiooni ning turundust müügiedu saavutamise tugiraamistikuna isiklikule müügipanustusele

• õpib mõistma ettevõtte turunduse rolli ja turunduse seost müügiprotsessiga

• mõistab ja oskab klassifitseerida ettevõtte olemasolevat ja potentsiaalset klientuuri

• õpib tundma kaasajal enim tunnustustust leidnud kliendikeskseid müügimeetodeid ning kasutama sealseid trende isiklikus müügimetoodikas

• oskab koostada ja kasutada ettevõtte väärtuspakkumist müügitoena, oskab koostada löövat alustavat tutvustust ("liftikõnet") tulemusliku kliendikommunikatsiooni alustamiseks

• õpib tundma infoajastu poolt võimaldatavate  ja müüki toetavate tööriistade kasutamisvõimalusi müügiefektiivsuse suurendamiseks

 

ÕPINGUTEGA ALUSTAMISE TINGIMUSED

Soovitatav vähemalt keskharidus, arvuti kasutamise oskus.

ÕPPE KOGUMAHT

6 k/h (jaotatud ühele päevale)

MEETODID

Auditoorne loeng, näited koolitaja B2B müügi- praktikatest Eestis/ eksporditurgudel, diskussioon, nõustamine, praktilised individuaalsed tööd koolituse ajal.

ÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitus toimub saalikoolitusena kaasaegse koolitustehnikaga varustatud konverentsiruumis. Koolituse täielikul läbimisel väljastatakse koolitatavale osalenu tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis toodud nõuetele. Koolituse osaliselt läbinule väljastatakse tõend koolitusel kuulatud teemade loeteluga.

TASUMINE JA LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Tarmo Riit Management Consulting OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE212200221070158415. Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

LISAINFORMATSIOON

Tarmo Riit Management Consulting OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT. Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN. Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle MICROSOFT TEAMS e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

PROGRAMM

 


 

 


 

09.30 – 10.00


Koolitusele saabumine, hommikukohv


10.00 – 11.30


Mis on müük? Millised on B2C ja B2B müükide erinevused? Mis on müügiprotsess ja kuidas selle kasutamine lihtsustab ja suurendab müüki?

Milliseid müügiga seotud termineid on kasulik müügiprotsessis teada? Kuidas on omavahel ühendatud turundus ja müük?

Mis on müügittevõtte ärieetika, kultuur, missioon, visioon, väärtused, kuidas neid kasutada tugiraamistikuna iskliku müügiedu saavutamiseks?

Näiteid koolitaja praktikast.


11.30 – 11.45


Kohvipaus


11.45 – 13.15


Mis on müügiettevõtte väärtuspakkumine ja kuidas seda kasutada kliendikommunikatsioonis?

Millised on kaasaegsete müügitehnikate arengutrendid? Kuidas nende põhjal luua   isikupärane müügitehnika?

Millised on kaasaegse müügispetsialist vajaminevad kompetentsid? Näiteid koolitaja praktikast.


13.15 – 14.00


Lõuna


14.00 – 15.30


Millised on kaasaegse kliendi müügispetsialistile suunatud ootused?

Kuidas klassifitseerida kliente?

Kuidas koostada mõjusat tutvustavat "liftikõnet" et alustada kliendikommunikatsiooni?

Kuidas valmistuda müügiesitluseks, kuulamisoskus ja küsimuste esitamine?

Kliendi üldlevinud ootused müügiprotsessi suhtes.

Kuidas kasutada kaasaegseid tööriistu müügi hõlbustamiseks infoajastul?

Sõnastame etteantud alginformatsiooni põhjal praktilise individuaaltööna näidisolukorraga arvestava tutvustava "liftikõne".

Näiteid koolitaja praktikast.


 


 

 

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Osalejad saavad koolituspäeva lõpul, enne lõpetava testi täitmisele asumist, paberkandjal koolituse õppematerjalid koolituspäeva osas, mis on koostatud koolitajate poolt vastavalt õppesisu teemadele kõigi teemade kohta.

 

 

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui osaleja on osalenud ja kaasa töötanud kursusel 100% kursuse kogumahust (1-koolituspäev), sooritanud positiivselt kursuse päeva lõppedes testi (vastanud õigesti vähemalt 12- le küsimusele 20- st) ning täitnud Tarmo Riit Management Consulting OÜ koolituse tagasiside ankeedi. Peale testi läbimist, tagasiside- ankeedi  tagastamist väljastatakse Tarmo Riit Management Consulting Koolituskeskus poolt õpiväljundite omandamist kinnitav tunnistus hiljemalt 3- päeva jooksul. Koolitusel mittetäielikul osalemisel või testi mitteläbimisel väljastatakse koolitatavale tõend koolitusel kuulatud teemade loeteluga.


 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI, ÕPI- VÕI TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS

Tarmo Riit Management Consulting müügikoolitusi läbi viiv õpetaja on Tarmo Riit Management Consulting OÜ asutaja ja B2B ärikonsultant Tarmo Riit, kellel on 30- aastane B2B rahvusvahelise äriarenduse kogemus B2B ettevõtete asutajana ja tippjuhina.


 

Õppekava kinnitamise aeg: 13.01.2023


 

Seminar Nõustav müügikoolitus. B2B müügi alused 07.02.2023
Hind: 290.-EUR, millele lisandub käibemaks
Koht ja kuupäev: 07.02.2023, auditoorne koolitus, Akdeemia tee 21/1 Teaduspark Tehnopol , Küberneetika maja, Tallinn
Arveldusandmed:

* - Kohustuslikud väljad

Kontakt

Registreerige koolitusele 07.02.2023

* - Kohustuslikud väljad

Lugege lähemalt
Meie referensid