B2B
Tarmo Riit B2B Äriprotsesside kogemuskoolitused
B2B

Tarmo Riit Kogemuskoolitused, B2B turundusseminarid Eestis, programm

Seminari programm "Turundusstrateegiad ja taktikad väikestele ja keskmistele ärilt-ärile (B2B) müügiettevõtetele"


 

10. september 2020, Tallink Spa & Conference Hotel konverentsikeskuses Sadama11a, Tallinn

 Seminari lühikirjeldus

Eduka ettevõtte juhtimiseks ja strateegiliseks arendamiseks on vaja osata pidevalt ja tõhusalt hinnata seda, kuidas jaotatakse ja kasutatakse turunduseks eraldatud ressursse ettevõtte finants-eesmärkide saavutamiseks.

Otstarbekas on regulaarselt hinnata turundusressursside senist kasutamist ja nende piisavust, et läbi viia vajalikke muutusi.

 Isegi maailma kõige kvaliteetsemad ja kasulikumad tooted ja teenused ei mõjuta ettevõtte finantstulemusi seni, kuni neist piisavalt ei teata.

Sel põhjusel on professionaalsel tasemel turundusstrateegia loomine ja realiseerimine ettevõtte üldstrateegia lahutamatu osa ning vahend ettevõtte potentsiaali täielikumaks muutmiseks müügiks.

Hea turundusstrateegia sätestab konkreetsed eesmärgid ettevõtte käibe, turuosa, püsiklientuuri jne. osas ning hindab perioodi lõppedes konkreetselt saavutatut.

 

Detailsemalt meie seminaril.

 

Tarmo Riit Management Consulting seminar arendab oskusi:

• analüüsida olemasolevaid tooteid ja turge, pidades silmas turuosa suurendamise, tulude suurendamise ning kasumlikkuse säilitamise või suurendamise võimalusi

• auditeerida ettevõtte turundustegevuste olukorda, tulemuslikkust toodetele ja teenustele uue klientuuri leidmise osas ja olemasolevate klientide kinnistamise ning hoidmise osas

• töötada välja turundusstrateegiaid, koostada turundustaktikate portfelle ning lühi- ja pikema-aja turundusplaane, turunduse kalenderplaane, püstitada ajalisi eesmärke ja luua ettevõttes turundustegevuse toimivaid täitmisprotsesse

• uurida täiendavaid võimalusi brändi võimendamiseks ja uute klientide leidmiseks ning kaasamiseks.

 

Seminari läbiviija kompetentsus:

Seminari läbiviija isiklik kogemus, 26. aasta pikkune praktika rahvusvaheliste B2B müügiettevõtete 0-st alustamisel ja arendamisel Balti riikides, sealhulgas turundusstrateegiate-ja taktikate väljatöötamisel, realiseerimisel.

Missioon: Isiklikul ja praktilisel edu-kogemusel põhinevate teadmiste-oskuste süstematiseeerimine, edastamine.

Moto: Edu läbi igapäevase pühendumise


 


Seminar sobib:

Sellel seminaril osalemiseks ei vaja osalejad eelnevat turunduskogemust.

Tarmo Riit Management Consulting seminar sobib paljudele spetsialistidele, kuid sellest on eriti palju kasu:

 

• turundusspetsialistidele

• turundusjuhtidele

• müügijuhtidele

• ettevõtete tegevdirektoritele

• ettevõtete omanikele

 

• Seminar sobib Sulle kui vastad jaatavalt vähemalt ühele allolevatest küsimustest:

1. Kas tegemist on ärilt ärile suunatud müügiga tegeleva väike või keskmise suurusega ettevõttega ( ca kuni 70 töötajat ) ?

2. Kas ettevõttel puudub konkreetsete eesmärkidega seotud turundusstrateegia?

3. Kas ettevõttel puudub läbimõeldud turundustaktikate komplekt?

4. Kas ettevõttes puudub aastat hõlmav turundusplaan?

5. Kas ettevõttes puudub turundusürituste aastat hõlmav kalenderplaan?

6. Kas turundusega tegeleb-vastutab muu põhitööga oluliselt koormatud töötaja põhitöö kõrvalt?

7. Kas ettevõtte turundustegevuse tõhusust pole seni eraldi auditeeritud?

8. Kas turunduse eest vastutav töötaja on väheinformeeritud valdkonna põhikonkurentide turundusmeetoditest?

9. Kas ettevõttes on turundusmeetmena kasutusel ainult sotsiaalmeedia platvormidel põhinev digitaalne turundus?


 

Seminari kava

 • AjakavaTeemad ja sisukirjeldus
  9.45-10.00Registreerimine, hommikukohvi
  10.00 – 11.30 1.teemaploki pealkiri- Turundustrateegia ülevaade

  • Turundusstrateegia mõiste ja selle erinevus turundustaktikatest

   

  • Turundusstrateegia väljatöötamiseks vajalik lähteinformatsioon


  • Turundusstrateegia eesmärkide püstitamine


  • Turundusstreegia eesmärkide saavutamise kulude tasakaalustamine ettevõtte võimalustega.

   

   

  11.30 – 11.45

  Kohvipaus


   

  11.45 – 13.15 2. teemaploki pealkiri- Ärilt ärile müügiettevõtte turundusstrateegia realiseerimise klassikalised 4+3 instrumenti ja seotud „online“ ja „offline“ taktikad

  Toode või teenus, kui turunduse lähtepunktid, nende omaduste esiletoomine


  Hind, hinnapoliitika kujundamine- lähtuvalt:


  * toote või teenuse hinnast, mida lõpptarbija on valmis maksma


  * omahinnast


  * toodete-teenuste erilisusest ja konkurentsiolukorrast


  * võimalikust agressiivsest turuletulekust


  * mõistlikust kujundusest turundusahela erinevatele osadele.


  Kättesaadavus, koht:


  * toimivad jaotuskanalid


  * efektiivne ladustamine


  * logistika


  • Promo:


  * avalike suhete


  * reklaami, ärikingituste


  * müügiesindajate kaudu


  • Positsioneerimine, usalduskünnis:


  * turul positiivse arvamuse kujundamine müügiettevõttest, toodetest, teenustest ja seotud teenustest.


  • Inimesed:


  * ettevõtte müügimeeskonna ja abipersonali ning logistika võimekus ja abivalmidus


  Protsess:


  * ettevõttes kliendikeskse, mugava ja otstarbeka müügiprotsessi loomine ja hoidmine


  13.15 – 14.00

  Lõuna

  14.00 – 15.30 3. teemabloki pealkiri- Näidisettevõtte turundusstrateegia formuleerimine, strateegiaga seotud taktikate valik, praktiline harjutus+esitlused, diskussioonid

  • osalejatele (või osalejate gruppidele) jagatakse paberil näidisettevõtetekohane lähteinformatsioon


  • osalejad formuleerivad näidisettevõtte turundusstreegia ( eesmärgid ) ja valivad turundusstrateegia elluviimiseks optimaalsed taktikad


  • osalejad tutvustavad lühidalt lähteülesannet, enda püstitatud turundusstrateegia eesmärke, valitud taktikaid


  • diskussioonid, küsimused.

  15.30 – 15.45

  Kohvipaus

  15.45 - 17.00 4. teemaploki pealkiri- Turundusaudit, turundusplaan ja selle realiseerimine

  , õpiväljundite kontroll (test)


  • turundusauditi käsitletevad valdkonnad, läbiviimine, tulemuste analüüs


  • turundusplaani ja -büdzeti koostamine lähtuvalt turundusauditi tulemustest


  • turundusürituste kalenderplaan, elluviimine, vastutajad

   

  • õpiväljundite kontroll (test)

  17.00 alates 5.Tallink Aqua Spa pääsmete kätteandmine osalejatele

 

3-tööpäeva jooksul peale seminari seminarimaterjalide elektroonne edastamine.

Seminari läbinutele ning koolituse tagasiside ankeedi täitnutel,edastanutele tunnistuste elektroonne edastamine 5-päeva jooksul.

Õppijad, kes ei sooritanud õpiväljundite kontrollimist või lahkusid koolituselt enne selle lõppu, saavad 5-päeva jooksul tõendi, millel märgitud koolitusel osaletud tundide arv ja kuulatud teemad. 


 

Kontakt

Registreerige kohe seminarile!

* - Kohustuslikud väljad

Jätka Tarmoga
Voldik