Tarmo Riit
Juhtide- ja müügimeeskondade koolitusprogrammid
Tarmo Riit

Kvaliteedi tagamise alused


Tarmo Riit Management Consulting OÜ kvaliteedi tagamise alused


• Tarmo Riit Management Consulting OÜ asutas koolitusüksuse, mille nimi on „Tarmo Riit B2B Äriprotsesside Kogemuskoolitused“ (edaspidi „Tarmo Riit Kogemuskoolitused“ ).


• Tarmo Riit Kogemuskoolitused korraldab täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi kogemuskoolituste (seminaride) vormis ning järgmistes õppekava rühmades:


Juhtimine ja haldus ning Turundus ja reklaam.


• Tarmo Riit Kogemuskoolitused lähtub täienduskoolituste (kogemuskoolituste) korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.


1.Täienduskoolituse seminaridega seotud seminaride kvaliteedi tagamise tingimused ja kord


Enamasti on meie koolitajad (seminaride läbiviijad) oma õpetatava valdkonna professionaalid ning ka kõrgema haridusega. Valdavalt on meie koolitajad vähemalt 5-aastase isikliku professionaalse ja eduka ettevõtte tippjuhtimise/ turunduse juhtimise/ personalijuhtimise kogemusega . Info meie koolitajate kohta on leitav siin: https://www.riitmc.com/koolitajad.html


Koolitajate töö tulemust hindame kogemuskoolituse (seminari) järgselt osalejate tagasiside alusel. Vajadusel teeme koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks. Tagasisidet meie kogemuskoolitustest (seminaridest) saab lugeda siit: https://www.riitmc.com/koolituse-soovitused.html


Eelistame praktilise ja eduka ettevõtte tippjuhtimise/ turunduse juhtimise/ personalijuhtimise kogemusega koolitajaid (seminaride läbiviijaid) oma koostööpartneritena.


2. Täienduskoolituse (seminaride) õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord


Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.


„Tarmo Riit Kogemuskoolitused“ poolt läbiviidavate kogemuskoolituste (seminaride) õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel rubriigis „Tarmo Riit B2B  Äriprotsesside Kogemuskoolitused“ , kus nad on täpsemalt kirjeldatud seminaride programmis, kuhu viib link.


Kogemuskoolituste (seminaride) õppekavade loomise eest vastutab juhataja. Õppekavade täiendamine toimub vähemalt 1 kord aastas. Õppekavad vaadatakse üle ning vajadusel muudetakse neid vähemalt üks kord aastas. Õppekava kinnitatakse juhataja poolt. Pikemate kogemuskoolituste (seminaride) puhul ei ole võimalik läbida kogemuskoolitusi (seminare) moodulitena. Õppekava avalikustatakse veebilehel kohe, kui see on kinnitatud ja hiljemalt siis, kui kogemuskoolitusele (seminarile) saab registreeruda.


„Tarmo Riit Kogemuskoolitused“ informatsioonis on välja toodud vähemalt järgmised andmed:


1) õppekava nimetus;


2) õppekavarühm;


3) õppe eesmärk;


4) õpiväljundid;


5) õppekava koostamise alus;


6) sihtgrupp;


7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;


8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;


9) õppe sisu;


10) õppekeskkonna kirjeldus;


11) õppemeetod;


12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid


13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;


14) kogemuskoolitusel (seminaril) osalemiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.


Õppekava koostamisel lähtume sihtgrupi vajadustest. Meie kogemuskoolitused (seminarid) on praktilised, kogemuspõhised ning läbiviija ülesandeks on aidata õppijail saavutada õpiväljundid. Õppekavad koostame lähtuvalt sellest, milliseid kogemusi õppija tegelikult vajab. Selleks viime enne kogemuskoolituste (seminaride) õppekava koostamist läbi intervjuud tellija esindajaga ning täpsustame koolitusvajadust. Avalike kogemuskoolituste (seminaride) õppekavade koostamise aluseks on enamasti võetud sihtgrupi praktilised vajadused. Kõik „Tarmo Riit Kogemuskoolitused“ õppekavad on koostatud arvestades “Täiendkoolituse standardis” toodud nõudeid.


3.Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord


Kõik kogemuskoolitused (seminarid) koos puutuva informatsiooniga on Tarmo Riit Management Consulting kodulehel nähtavad vähemalt üks kuu enne kogemuskoolituse (seminari) toimumise algust. Kogemuskoolitustele (seminaridele) on võimalik registreeruda e-kirja teel (), telefoni teel (5094 786) või täites veebilehel asuva vormi.


Kogemuskoolituste (seminaride) gruppide suurused on erinevad, sõltuvalt seminaride sisust, kuid eelistame väiksemaid õppegruppe, kus on tagatud õppijatele individuaalsem lähenemine..


Õppematerjalide kvaliteet – meie õppijad saavad õppematerjalid, millede koostamisel on tuginetud tõenduspõhisele infomaterjalile. Õppekavade koosseisu kuuluvad ka dokumendinäidised, mis on meie koolitajate originaal-looming.


Õpperuumide kvaliteet – rendime kogemuskoolituseks (seminarideks) ruume tunnustatud koostööpartnerite käest. Kõik meie poolt renditavad ruumid vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele siseruumide kohta. Meie õpperuumid on valgusküllased, õhurikkad ja soojad. Mõned näited koostööpartneritest: SA Tallinna Teaduspark Tehnopol. Kõik õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ( TV-ekraan, arvuti jne) ja tahvliga.


Psühhosotsiaalne õppekeskkond – kõik meie koolitajad lähtuvad oma töös andragoogilistest põhimõtetest, mille järgi on õppija võrdne partner õppeprotsessis. Meie koolitajad loovad turvalise psühhosotsiaalse õppekeskkonna, milles õppijad on võrdselt koheldud ja hoitud.


4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord – kogume tagasisidet kogemuskoolituse (seminari) sisu ja tehnilise kvaliteedi kohta iga õppija käest.


Peale kogemuskoolituse (seminari) lõppu saadame õppes osalejale e-kirja, millele on lisatud link  seminari tagasiside vormi täitmiseks.


 

Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi paremaid ja kvaliteetsemaid kogemuskoolitusi (seminare). Mõned väljavõtted tagasiside lehtedelt avalikustame ka oma veebilehel.


Kui kogemuskoolituse (seminari) kohta on olnud õppijate tagasiside väga negatiivne ( ja õppijatel jäävad õpiväljundid saavutamata kogemuskoolituse (seminari) halva kvaliteedi tõttu) vähemalt 2 korda järjest, teeme vajalikud muutused kogemuskoolituse (seminari) ettevalmistamises, läbiviimises,sisus ning pakume õppijatele võimalust saada tasuta samateemaline kogemuskoolitus (seminar) ning omandada lubatud õpiväljundid.


Kogume ja analüüsime ja erinevate huvipoolte tagasisidet. Lisaks õppijate tagasisidele kogume ka koolitajalt tagasisidet. Tagasiside läbiviimise eest vastutab juht. Tagasiside tulemusi kasutame parendusprotsessideks.


Kontakt

Registreerige kohe tasuta konsultatsioonile!

* - Kohustuslikud väljad

Lugege meist lähemalt
B2B nõustamisest