Tellige ettevõtte turundus- ja äriprotsessi uuendus meilt! Lisage ärile hoogu!
"Kui määratlete probleemi õigesti, on teil lahendus peaaegu olemas."
Steve Jobs
+372 509 4786 riit.tarmo@riitmc.com
Tarmo Riit

Let´s Reach Together

Tarmo Riit, 26 aastat edukat äriarendust rahvusvahelistele B2B ettevõtetele Eestis, Lätis, Leedus, Ida-Euroopas, Indias.

 

B2B äriarendused mitmetele Saksa, Skandinaavia, USA ja Suurbritannia tootjatele elektripaigaldiste ja sidesüsteemide turgudel, 1992 - 2018.

Edukalt B2B valdkonda sisenenud ettevõtte IBR asutaja ja arendaja; ettevõte tegutses aastatel 1992 – 1999 Baltimaade turgudel nutikate kaablipaigaldusssüsteemide alal, Eesti turul ka hoonete sideühendustele mõeldud struktureeritud kiirete kaablisüsteemide alal.

OBO Bettermann GmbH & CO Baltimaade tütarettevõtete tegevdirektor ja arendaja, 1999 - 2018.

OBO Bettermanni rahvusvaheliste äride arendamise toetaja ja mentor eri riikides Euroopa ja Aasia suunal.

Erioskused

26-aastane töö B2B valdkonnas; visioonid; strateegiad; rahvusvaheline meeskonnaloomine; turundus

Isiksuseomadused

Motiveeriv juht; õpetaja; mentor; empaatilisus

Moto

Edu läbi pideva pühendumise


Tarmo Riit 

 

 

Ärimudel Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina

Lugege lähemalt

Juhtimiskonsultatsioonid

 

Juhtimiskonsultatsioon B2B müügiettevõtetele

 

Vajate juhtimiskonsultatsiooni?

B2B ettevõtte juhtimise-, äriprotsessi-, turunduse-ja müügi nõustamine.

Leppige aeg tasuta esmakonsultatsiooniks.

Tarmo Riit Management Consulting OÜ pakub juhtimiskonsultatsioone B2B väikestele ja keskmistele ettevõtetele kõigis äriga seotud valdkondades:

Äriarenduse nõustamine

Äriprotsessi nõustamine

Äri ja müügistrateegia nõustamine

Tõhusa müügimeeskonna arendamise nõustamine

Bränditeadlikkuse ja positsioneerimise nõustamine

Turundusstrateegia ja -taktikate alane nõustamine

 

 

Juhtimiskonsultatsioonide paketid ja hinnad...

 

Me kasutame oma ekspertteadmisi ja praktikas järeleproovitud oskusi et aidata oma klientidel täiustada nende ettevõtete äriprotsesse, juhtimisstrateegiaid ja organisatsioonide ülesehitust.

Oma töös liigume me süviti, olukorra kaardistamisel kaasame meie kliendi personali kõiki tasandeid.

Seda selleks, et hinnata objektiivselt potentsiaale, probleeme ja seniseid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi.

Me kaardistame olukorra, analüüsime ning toome esile üksikasjalised muutuste vajadused.

Koostöös juhtkonnaga töötame välja muutuste teostamiseks vajalikud plaanid.

Me nõustame jooksvalt ettevõtte juhtkonda, kaasame otsatabekuse korral meie kogemuskoolitused seoses ettevõtete juhtimisega.

Meie prioriteet on aidata juhtkonnal täita tulemuslikumalt ettevõtte eesmärke, laiendada ärivõimalusi, tulla toime kriisidega ja ellu viia muutvaid lahendusi.

Meie pakutavad lahendused põhinevad meie pikaaegsetele kogemustele, mis kohandatakse töö käigus igat konkreetset olukorda eraldi arvestavaks kliendilahenduseks.

Vajadusel võtame me ettevõtte või selle allüksuse ajutise juhtimisvastutuse läbi ajutise (mobiilse) juhtimise.

 

Juhtimiskonsultatsioonide pakettide lühikirjeldused:

 

SILVER

Standardne nõustamispakett


SILVER pakett on suunatud üksikisikutele ja ettevõtete omanikele, kes vajavad sõltumatuid soovitusi ja konsultatsioone valdkonna eksperdilt.

Selleks et saavutada kiiremini oma eesmärke ja suurendada ettevõtte edukust.

SILVER standardne nõustamispakett sisaldab 2-korda kuus toimuvaid ja 2- kuni 3- tundi kestvaid konsultatsioonikohtumisi, kus arutatakse äri- ja turundusstrateegiaid ja tehakse koostööd valitud projektide alal.

Konsultatsioonikohtumisted võivad hõlmata kohtumisi ettevõtte müügitöötajatega, valitud ürituste arendamist, meeskonnakoosolekuid, äriprotsesside alast nõustamist, praktilisi koolitusi ja palju muud.

Lisaks saavad SILVER-nõustamispaketist huvitatud vajadusel isiklikult registreeruda Tarmo Riit 1-tunnisele tasuta esmakonsultatsioonile oma äriprobleemide esmaseks arutamiseks.

SILVER-nõustamispakett hõlmab ka meiliga saadetud dokumentide käsitlust, analüüsi , et nende põhjal nõustada ja probleemidele tähelepanu juhtida.

See pakett on vundament edu saavutamiseks ning loob poolte vahel professionaalse ärkontakti.

 

GOLD

Kliendile kohandatud nõustamispakett


GOLD pakett on mõeldud üksikisikutele ja ettevõtete omanikele, kes soovivad luua ettevõtte välise eksperdiga püsivama koostöö ja kes vajavad märgatavaid muutusi oma ettevõtte tegevustes.

See on konkreetsele kliendile kohandatud pakett, mis on loodud vastama kliendi jaoks kõige olulisematele vajadustele.

GOLD-pakett pakub Tarmo Riit poolt märgatavalt enam lisaväärtust äriga seotud tegevuste kujundamisel ja nõustamistes.

Kohandatud pakett on mõeldud eelkõige probleemide lahendamisele selgelt pühendunud organisatsioonide juhtkondadele, kes on kindlalt otsustanud saada eksperdilt sõltumatu hinnangu tajutavatele ettevõtte probleemidele ja seejärel toimivad suunised vajalike muutuste elluviimiseks.

GOLD-pakett sisaldab 4-korda kuus toimuvaid ja 2- kuni 3- tundi kestvaid konsultatsioonikohtumist kuus ja lisaks osalemist 1-üritusel või meeskonnakoolitusel kvartalis.

Lisaks saavad GOLD kohandatud nõustamispaketist huvitatud vajadusel isiklikult registreeruda Tarmo Riit 1-tunnisele tasuta esmakonsultatsioonile oma äriprobleemide esmaseks arutamiseks.

GOLD kohandatud nõustamispakett hõlmab ka meiliga saadetud dokumentide käsitlust, analüüsi, et nende põhjal nõustada ja probleemidele tähelepanu juhtida.

Tarmo Riit osaleb vajadusel müügimeeskondade nõupidamistel, nõupidamistel strateegiliste partneritega, jne., et aidata kaasa püstitatud äriliste eesmärkide saavutamisele.

Kohandatud nõustamispaketi võib kujundada ka nii, et see hõlmab ka kohapealset tööd klienditeeninduses, osavõttu konverentsidest või koosolekutest, osavõttu klientide poolt korraldatavatest üritustest.

Tarmo Riit GOLD kohandatud paketiga liitumine kasvatab teie äri, turu-osa ja võimendab Teie brändi!

 

ADVISOR

Järelnõustamise pakett


ADVISOR pakett on mõeldud ainult klientidele, kes on varem meiega läbinud SILVER või GOLD nõustamispaketid ning sisaldab jätkuvaid, perioodilisi nõustamise teenusteid, kuid vähendatud mahus.

Pakett hõlmab üks kord kuus toimuvaid koosolekuid, et vaadata läbi kõik ettevõtte aspektid ning pakkuda analüüsi ja lahendusi praeguse ja pikaajalise äritegevuse, turunduse, müügi, ettevõtluse arendamise, partnerluse ja muu kohta.

ADVISOR leping ja jätkuv koostöö võimaldab eraldada aega ja ressursse kliendi regulaarseks nõustamiseks et olla abiks kliendi ärieesmärkide tagamisel.

ADVISOR järelnõustamisleping võimaldab teil ja teie ettevõttel saada meilt pidevalt teile vajalikke lahendusi ja ettepanekuid võimalikeks muudatusteks.


 

Lugege lähemalt

Ettevõtte mobiilne juhtimine

Tarmo Riit Management Consulting B2B Ettevõtte, turunduse, müügi ülemineku- ehk mobiilne juhtimine, alalise juhi otsing ja integreerimine

 

Vajate ettevõttele ajutist juhtimist või ainult turunduse või müügi ajutist juhtimist?

B2B ettevõtete ja üksuste ajutine juhtimine, mobiilne juhtimine, üleminekujuhtimine, kriisijuhtimine.

Leppige kokku tasuta esmakonsultatsioon!

Tarmo Riit Management Consulting OÜ teostab  B2B ettevõtete terviklikku üleminekujuhtimist ( mobiilset juhtimist ), meilt võib tellida ka ainult turunduse või müügi mobiilse juhtimise.

Loogilise osana meie poolt teostatavast ettevõtte/ turunduse/ müügi mobiilsest (ajutisest) juhtimisest pakume mobiilse juhtimise sobivas faasis meiepoolset alalise juhi otsingu-teenust koos valitud juhi tulemusliku integreerimisega ettevõtte protsessidesse üleminekuperioodi vältel. Kas siis ettevõtte tippjuhina, turundusjuhina või müügimeeskonna juhina.


Ajutised juhtimisülesanded erinevad oma ulatuse ja nõudmiste poolest, hõlmates muudatuste juhtimist, "tühikute täitmisega seotud" juhtimist, projektijuhtimist ja täieliku uuendusprotsessi juhtimist.


Allpool kirjeldatakse meie mobiilse juhtimise tavapärase ‘elutsükli’ etappe:

Tarmo Riit management Consulting alustab juhtimisülesandega tegelemist, saavutab lahenduse ja viib selle reaalselt ellu.

Otstarbekaks osutumise korral teostab Tarmo Riit Management Consulting koostöös kliendiga  alalise juhi otsingu ning aitab tal integreeruda ettevõttesse.

Sellega lõpeb Tarmo Riit Management Consulting mobiilne juhtimisteenus.

Juhtimisülesanne peab sisaldama ka ettevõtte pikaajalisemate eesmärkide saavutamiseks vajalike ressursside eraldamise plaani.


Meie mobiilse juhtimise varastel etappidel on nii mõndagi ühist konsultatsiooniga ja hilisematel etappidel projektijuhtimisega, kuid mobiilse juhtimise eripäraks on ajutise juhi Tarmo Riit Management Consulting vastutus eduka analüüsi ja sobiva lahenduseni jõudmise eest neis etappides.

 

Tarmo Riit Management Consulting mobiilse juhtimise etapid:
 

1. Ülesande vastuvõtmine.

Potentsiaalne klient ja Tarmo Riit Management Consulting suhtlevad ja arutavad nõudmisi piisaval määral, et klient saaks otsustada, kas ajutise juhi kaasamine olukorraga tegelemiseks on vajalik.

Tõenäoliselt kuulub siia ‘esialgne’ hinnang selle kohta, mida klient enda arvates soovib, samuti prognoos meie tööpanuse ulatuse kohta.

Tõenäoliselt kuulub siia ka due diligence ja intervjueerimisprotsess, et tagada meie, kui ajutise juhi sobivus ettevõttele.

Tavajuhul korraldatakse selles etapis üks või mitu esialgset kohtumist ja etapp lõpeb Tarmo Riit Management Consulting kui mobiilse ajutise juhi ajutise kaasamisega.

 

2. Diagnostika.

Me uurime hetkeolukorda, et seda mõista ning tuvastada selle põhjused ja mitmesuguste huvirühmade nõudmised.

Selles etapis kujundatakse üksikasjalikum ettekujutus ‘asjade tegelikust seisust’ ning lähenemisviisid sellega tegelemiseks.

Selles etapis võib ilmneda rohkem küsimusi või probleeme kui klient alguses välja tõi.

Vahejuhtimise korral võib selline diagnostika toimuda kriisiolukorras vahetute probleemide lahendamisega samaaegselt.

Enamasti kestab diagnostikaetapp mõne päeva.


3. Ettepanek.

Me esitame üksikasjalikuma ettepaneku, mis toimib ajutise juhtimisülesande eesmärkide ja kavana.

See võib oluliselt erineda esimeses etapis määratletud esialgsetest plaanidest.

Ettepanek võib sisaldada sisaldada uusi, meie arvates olulisi ettepanekuid, mitmesuguseid nõudmisi või ka ettepanekut mobiilse juhtimise lõpetamise kohta.

Võib juhtuda, et meie ‘ettepanek’ on vastuolus kliendi ettekujutusega olukorrast, kuna see toetub meie ekspertteadmistele.

Me võtame endale kohustuse pakkuda välja kõige tõenäolisemalt tulemuslik lahendus, mitte tingimata algselt nõutud lahendus.

Vahejuhtimise ülesande korral võib selline ettepanek olla ka lihtsalt skemaatiline plaan ajutise juhi tööks ‘ ettevõttele turvalise haldajana’.


4. Elluviimine.

Me juhime sekkumist, projekti või lahendust, jälgime selle kulgu ja anname kliendile perioodiliselt tagasisidet.

Selles etapis on kliendil võimalus veenduda meie ekspertteadmistes, vastutustundlikkuses ja tõhususes.

Sõltuvalt ülesandest seome end olukorraga nii tihedalt kui vaja, jäädes samas sõltumatuks spetsialistiks.

Me võime meeskondi ja projekte juhtida, kriiside ja muudatustega töötada või lihtsalt ‘haldamisega' tegeleda.


5. Lõpetamine.

Projekti lõpu lähenedes tagame eesmärkide saavutamise ja kliendi rahulolu.

See etapp võib sisaldada ‘teadmiste edasiandmist ja väljaõpet’, alalise juhi otsingut ja kaasamist ning alalise juhiga protsessi käigus ‘õpitu jagamist’.

Me keskendume ülesande edukusele, mitte oma töösuhte pikkusele, mis võimaldab selle etapi professionaalselt ja objektiivselt läbi viia.

Meie ja ja kliendi suhe mobiilse juhtimise osas jõuab sellega lõpule.

Tarmo Riit Management Consulting ka hiljem valmis tegutsema kliendi huvides ajutise ärikonsultandina.


 

Lugege lähemalt turunduse mobiilsest juhtimisest…

 

Lugege lähemalt müügi mobiilsest juhtimisest…

 

Lugege lähemalt meie alalise juhi otsingu-ja ettevõttesse integreerimise teenusest mobiilse juhtimise täiendusena…

 

 

Lugege lähemalt

Äriprotsesside analüüs ja lahendused

Tarmo Riit Management Consulting B2B Äriprotsesside kaardistamine, hindamine, parendamine

 

 

Vajate ettevõttele uut äriprotsessi?

B2B ettevõtte protsessi, struktuuri, ametiülesannete auditeerimine, optimeerimine.

Leppige kokku tasuta esmakonsultatsioon.

Tarmo Riit Management Consulting tuleb Teile hea meelega appi, et aidata luua ettevõttele iseloomulikud, optimaalsed äriprotsessid! Tavaliselt on probleemid ettevõtte äriprotsesside puudulikus kirjelduses või siis raskustes kirjeldatud äriprotsesse tegelikkuses rakendada.

Äriprotsessidega seotud konsultatsioonide hinnad sisalduvad Juhtimiskonsultatsioonide pakettide hindades…


Kas ettevõttes on pisut ebaselgust, kes, kuidas ja millal peaks äriprotsessis oma ülesandeid täitma?

Ehk selgub ootamatult, et lubatud vastus, kaup, vajalikud dokumendid jäid kliendile saatmata, kuna loodeti kolleegi peale? Aga kolleeg oli parajasti haige, või siis polnud ta päris kindel, et just tema pidi probleemiga tegelema?

Või oled juhina mures, kuna Sulle on hakkanud tunduma, et osa töötajaid on selgelt alakoormatud?


Järjest kasvavas konkurentsis on pidevalt vaja konkurentidest positiivselt eristuda.

Eristuda hinnastamise või toodete oluliselt paremate omaduste kaudu on järjest keerulisem.

Küll on aga väga häid võimalusi eristuda ning luua selge konkurentsieelis ettevõtte optimaalsete ja kliendisõbralike äriprotsesside kaudu.


Me keskendume olemasolevate äriprotsesside (ka mõtteliste) arhitektuuri analüüsimisele ja optimeerimisele, protsesside ülevaatamisele ning ettevõtte eesmärkide ja nõuete kaasamisele meie parendusettepanekutesse.

Ettevõte juhtkonnaga koos loodav ettevõtte protsesside arhitektuur kirjeldab üksikasjalikult kogu ettevõtte protsesse.

Esialgu on tegemist kavandiga, koostöös valmivat protsesside terviklikku arhitektuuri saate kasutada ettevõtte protsesside vastavusse viimiseks eesmärkidega.

Meie protsesside modelleerimine on seotud sellega, kuidas protsessid peaksid hakkama tulemuslikult kulgema,

samas kui meie protsesside kaardistamine on seotud olemasolevast olukorrast pildi loomisega.

See dokumenteerimisprotsess puudutab seda, mida ettevõte teeb, miks ta seda teeb, mida teeb, milline on ettevõtte käitumisstandard,

kes vastutab ning millal ja kuidas erinevad sammud aset leiavad.

Äriprotsesside kaardistamine edendab läbipaistvust mitte ainult ettevõtte siseselt, vaid ka kõigi sidusrühmade jaoks.


Põhjuseid, miks ettevõtted otsustavad oma äriprotsesse kaardistada, on palju. Eeliseid, eriti digital-ajastul, on palju.

Järgnevas on toodud on mõned põhjused, miks on ettevõttele kasulik kvaliteetne protsesside kaardistamine, kirjeldamine:


- Võimaldab kõigil osapooltel protsessi näha samal viisil.


- Vähendab protseduurivigu.


- Ehitab mõistmist valdkondade vahel, mis on ristfunktsionaalsed, et tagada tiimitöö.


- Aitab kõigil näha „hetkeseisu”.


- Võimaldab mõõdikute väljatöötamist.


- Vähendab lünkasid, vigu ettevõtte töös, ka töötajate eemalviibimisel


- Võimaldab töötajate õiglast ja optimaalset koormamist


Peamised konkreetsed kriteeriumid, mida me arvestame Tarmo Riit Management Consulting äriprotsesside kaardistamises, optimeerimislahendustes ja modelleerimises:


-Kohustused


-Eesmärgid


-Tegevused


-Sisendid


-Väljundid


-Kliendid


-Riskid ja kontroll


-Peamised tulemusnäitajad


Me analüüsime ja hindame ning kaardistame, seejärel modelleerime ja koostame konkreetse, optimaalse äriprotsessi.


1.Meie teenus algab olemasoleva äriprotsessi kirjeldamisest ettevõtte müügiauditi koostamise (kaardistamise) kaudu.


2.Koos ettevõtte juhtkonnaga analüüsime müügiaudit ning seal toodud meie parendusettepanekuid ning koostame seejärel ettevõttele optimaalse äriprotsessi koos vajaliku modelleerimise, diagrammide, kirjeldustega.


3.Tarmo Riit Management Consulting osaleb hea meelega uuendatud äriprotsessi elluviimisel kas ärikonsultandina või mõne valdkonna ajutise, mobiilse juhina.Lugege lähemalt
B2B

Müügimeeskondade koolitusprogrammid

 

 

Müük ei vasta ootustele? Müügimeeskond vajab uut vaadet müügiprotsessile?

Tarmo Riit Management Consulting viib end kurssi ettevõtte missiooni, visiooni, väärtusega, senise müügiprotsessiga, müügimeeskonna poolt kasutatavate töövahenditega. Teeb ettepanekud muutusteks. Koostab koostöös ettevõttekohase ja arengutele suunatud ettevõtte müügimeeskonna müügikoolituse.Viib ettevõttes läbi koolitused. Vajadusel korduskoolitused.

Registreerige tasuta esmakonsultatsioonile.

Kliendile suunatud müügiprotsess peab olema toetatud müügiettevõtte enda siseprotsesside, missiooni, visiooni ja väärtuste suurepärase tundmisega. Aga ka kliendipoolsesse otsustusringkonda kuuluvate töötajate määratlemisega. Väärtustada tuleb pikaaegsele partnerlusele suunatud tegevusi. Liikuda soovitud eesmärgi suunas sammhaaval. Olla kliendikesksete väärtuste mõistja, looja, esitleja. Arendada tuleb tähelepaneliku kuulamise oskust.

 

 


 


 


 

 

 

 

   Lugege lähemalt

   Müügiagentuuri teenused

   Tarmo Riit Management Consulting B2B Rahvusvahelise müügiagentuuri teenused

    

   Vajate ettevõttele müügiagentuuri teenust eksporditurgudel?

   B2B ettevõttele müügiagentuuri teenused.

   Leppige kokku tasuta esmakonsultatsioon!

    

    

   Tarmo Riit Management Consulting OÜ B2B müügiagentuuri teenused eksporditurgudele sisenemiseks on kiire ja kuluefektiivne lahendus. Pakume professionaalseid rahvusvahelise müügiagentuuri teenuseid suunatuna tehniliste kaupade müügiarendusele ja turuosa saavutamisele. Meil on 26 aastat edukat kogemust B2B-partnersuhete arendamisel Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ida-Euroopa turgudel. Need partnerlused on viinud lojaalse kliendibaasi loomisele ja säilitamisele, mis on aidanud ülesehitada pikaaegseid B2B äri-suhteid.


    

   Tegutsedes rahvusvahelise müügiagentuurina, pakume teie ettevõttele järgmisi B2B äriarendusi:


   • Teie toodetega seotud turuuuringuid


   • Hinnakujunduse- ja müügikanalite alast nõustamist


   • Turunduse juhtimist


   • Potentsiaalsete klientide leidmist


   • Läbirääkimistesse astumist


   • Müügipakkumiste tegemist klientidele


   • Müügi saavutamist


   • Müügijärgset teenindust, võtmeklientide haldamist


   Meie tugevuseks on kohalikele kliendisegmentidele suunatud konsultatiivne müük ja väärtust lisav müügitugi.


   Meie tähelepanu keskpunktis on usalduslike ja väärtust -lisavate suhete loomine tarnijate ja kohalike klientide vahel.


   Jälgime müügijärgset klientide rahulolu ning säilitame teie tooteid ostnud klientide püsiva lojaalsuse.


   Lugege lähemalt

   Turundusteenused

   Tarmo Riit Management Consulting B2B Ettevõtete täisturundusteenus'

    

   Vajate ettevõttele ühelt partnerilt kõiki turundusteenuseid?

   B2B ettevõttele turundusteenuste terviklahendus.

   Leppige kokku tasuta esmakonsultatsioon!

    

    

   Turundusega seotud konsultatsioonide hinnad sisalduvad Juhtimiskonsultatsioonide pakettide hindades...

    

   Tarmo Riit Management Consulting OÜ pakub terviklikke turundusteenuseid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (B2B). Meie turundusteenused on mõistlik lahendus partneritele, kes otsivad optimaalset, professionaalset turundusalast teenust. Meil on 26-aastased Eesti, Läti, Leedu jne. turundusalased kogemused ja oskused, seda senises koostöös Rootsi ja Saksamaa ettevõtetega. Meie allhange võimaldab teil kasutada meie kompetentsi kuludega, mis on proportsionaalsed tehtud tööga. See annab teile paindlikkuse ja professionaalsuse, võimaldades teil säästa enda ettevõtte turundusressurssidelt. Allhanke stsenaariumi kohaselt teostame teie ettevõttele kokkulepitud aja jooksul valitud turundusalased teenused. Viime end kurssi teie toodete ja teenustega, teie valdkonnaga üldiselt ja teie arengustrateegiaga. Seejärel rakendame terviklikult neid teadmisi läbi meie turundusteenuste kõigis teiega seotud turundustegevuse valdkondades.

    

   Turundusteenuste lepingute alusel teostame väikestele-ja keskmistele ärilt-ärile (B2B) müügiettevõtetele:


   • Turundusauditi koostamist turundusalase olukorra määratlemiseks, analüüsiks


   • Turundusstrateegia määratlust


   • Turundustaktikate portfelli koostamist turundusstrateegia realiseerimiseks lähtuvalt "7P turundusmix" põhimõtetest, kasutades mõistlikku kombinatsiooni "OFFLINE" ja "ONLINE" taktikatest


   • Hoobade valikut turundustaktikate jooksvaks elluviimiseks


   • Turundusplaani ( koos eelarvega ) väljatöötamist


   • Turunduskalenderplaani väljatöötamist


   • Turunduse juhtimisteenust turundusplaani elluviimiseks kooskõlas kalenderplaaniga

    

    

   Abistavate turundusalaste tegevustena teostame:


   • Tootenäidiste stendide projekteerimist, tootmist


   • Näitusestendide projekteerimist, tootmist


   • Tõlkeid


   • Trükimaterjalide tootmist

    

    

   • Mõningate spetsialiseeritud turundusteenuste jaoks kasutame testitud Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina professionaalseteid allhankijaid, nagu turundusagentuurid, tõlgid, trükikojad, konstruktsioonide valmistajad jne.   • Meie turundusteenuste ja turunduse juhtimise teenuse kaudu hoiame asju teie jaoks hästi juhitud ja lihtsana.   Loodame, et saame ka teid aidata!


   Lugege lähemalt
   Kontakt

   Registreerige kohe tasuta konsultatsioonile!

   * - Kohustuslikud väljad

   Tarmo Riit

   Uudised

   Jätka Tarmoga
   Voldik