Tarmo Riit
Tarmo Riit B2B Äriprotsesside kogemuskoolitused
Tarmo Riit

Privaatsuspoliitika

Tarmo Riit Management Consulting OÜ Privaatsuspoliitika


Meie järgime isikuandmeid töödeldes Euroopa andmekaitsereegleid (GDPR).


Seoses sellega oleme koostanud Tarmo Riit Management Consulting OÜ privaatsuspoliitika.


Isikuandmete töötlemisel tagame, et:


1. töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev,


2. isikuandmeid kogume täpselt ja selgelt kindlaks määratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning me ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus,


3. kogume võimalikult väheseid andmeid, ehk isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt,


4. isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastame neid ning kustutame või parandame viivitamata kõik töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed,


5. isikuandmeid säilitame kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse,


6. isikuandmeid töötleme usaldusväärselt ja turvaliselt.


Seadusliku isikuandmete töötlemise tagamiseks täidame järgmisi tingimusi:


1. Andmesubjekt (töötaja, klient, õppija) peab andma nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.


2. Töötleme isikuandmeid andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks.


3. Töötleme isikuandmeid Tarmo Riit Managent Consulting OÜ kui vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.


Kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt, teeme andmesubjektile teatavaks järgmise teabe:


1. Vastutava töötleja – Tarmo Riit Management Consulting OÜ


2. Andmekaitseametniku kontaktandmed – Tarmo Riit, tel 5094 786


Tarmo Riit Management Consulting OÜ poolt kogutavate isikuandmete töötlemise eesmärk on seaduse (Täiskasvanute koolituse seaadus) poolt toodud nõuete täitmine.


Tarmo Riit Management Consulting OÜ poolt kogutavate isikuandmete liigid on: inimese nimi ja isikukood, telefoni number ja e-posti aadress.


Teabe isikuandmete vastuvõtjate kohta – Tarmo Riit Management Consulting OÜ


Isikuandmete säilitamise ajavahemiku – säilitame viis aastat kogutud andmeid.


Andmesubjektil on õigus saada meilt, kui vastutavalt töötlejalt, kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja järgmise teabega: töötlemise eesmärk, isikuandmete liigid, vastuvõtjad kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse, kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik, teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele.


Andmesubjektil on õigus nõuda, et meie kui töötleja parandaksime viivitamatult teda puudutavad ebaõiged isikuandmed.


Andmesubjektil on õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, esitades täiendavat infot ja võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke.


Andmesubjektil on õigus nõuda, et meie kui vastutav töötleja kustutaksime viivitamatult teda puudutavad isikuandmed („õigus olla unustatud“).


Kustutame kogutud isikuandmed kohe, kui:


1. isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need kogusime.


2. andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi.


3. andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes.


4. isikuandmeid oleme töödelnud ebaseaduslikult.


5. kui seadus seda nõuab.


Kontakt

Registreerige kohe tasuta konsultatsioonile!

* - Kohustuslikud väljad

Jätka Tarmoga
Voldik