Tarmo Riit
Ekspertteadmised
Tarmo Riit

Ekspertteadmised

Strateegiline ja tegevuse juhtimine

Strateegiline juhtimine hõlmab peamiste eesmärkide ja algatuste sõnastamist ja elluviimist organisatsioonis tipp juhtkonna poolt selle omanike nimel, mis põhineb ressurssidega

arvestamisel ja organisatsiooni sisemiste ja väliste tegevuskeskkondade hindamisel.

Strateegiline juhtimine määrab ära ettevõtte üldise arengusuuna ning hõlmab organisatsiooni eesmärkide määratlemist, nende eesmärkide saavutamiseks vajalike poliitikate ja plaanide koostamist ning seejärel plaanide elluviimiseks ressursside eraldamist.


Michael Porter määratleb kolm põhimõtet, millele strateegia toetub:

 • "unikaalse ja väärtusliku [turu]positsiooni saavutamine"
 • kompromissid, s. t valimine, "mida tegemata jätta"

 • "sobitamine", ettevõtte tegevuste kohandamine üksteisega, et valitud strateegiat toetada

Ettevõtte strateegia tähendab ühele võtmeküsimusele vastuse leidmist ettevõtte portfoolio seisukohast: "Missuguses valdkonnas me peaksime tegutsema?" Äristrateegia tähendab vastuse leidmist küsimusele: "Kuidas selles ärivaldkonnas konkureerida?

Juhtimisteoorias ja -praktikas eristatakse sageli strateegilist juhtimist ja tegevuse juhtimist, kusjuures tegevuse juhtimine tegeleb peamiselt tulemuslikkuse suurendamise ja kulude kontrollimisega organisatsiooni strateegiaga määratud piires.

Asutamise juhtimine

Kas soovite välismaal ettevõtet asutada?


Ettevõtetel on valida mitme turule sisenemise viisi vahel. Võib asutada ettevõtte või tütarettevõtte või siis luua ühisettevõtte. Väga tähtis osa on ettevõtte juriidilise vormi valikul, samuti asjaoludel, mis selle valiku tingisid. Neil aruteludel arutatakse sageli ka küsimusi, kas kohapealne esindus on vajalik või mitte või kas ettevõte vajab kohalikke esindajaid või aktsionäre.


Teie eelised:

 • Teie ettevõtte abistamine kogu asutamisprotsessi jooksul
 • Konsultatsioon ettevõtte vormi valiku asjus
 • Abi läbirääkimistel ja lepingute koostamisel
 • Registreerimis- ja tunnustamismenetluste hõlbustamine
 • Abi viisaküsimustes ja tööõiguse küsimustes

Tegevuskohtade juhtimine

Te olete enda arvates valmis oma väikest ettevõtet laiendama, kuna teie püsiklientide baas vajab rohkem tegevuskohti. See on suurepärane.


Juba väga varases tegevusetapis tajuvad ettevõtted üha enam vajadust uutele turgudele laieneda — nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasandil.


Üks sellise laienemise otsene tagajärg on see, et ettevõtted on sunnitud juhtima mitut tegevuskohta ja juhendama töötajaid kaugel asuvates kontorites.


Kui valite äritegevuseks parimat kohta, on sageli esimeseks sammuks õige sihtkogukonna valimine. Samuti on kasulik tegevuskohas tuvastatud sihtkogukonda uurida ja analüüsida.

Personalijuhtimine

Personalijuhtimine on strateegiline lähenemine organisatsiooni töötajate tulemuslikule juhtimisele, et nad aitaksid ettevõttel konkurentsieelist saavutada. Personaliosakond (nagu seda enamasti nimetatakse) on mõeldud töötajate töötulemustemaksimeerimiseks tööandja strateegiliste eesmärkide huvides. Personalijuhtimine tegeleb peamiselt inimeste organisatsioonisisese juhtimisega, mis keskendub poliitikatele ja süsteemidele.[2] Personaliosakonnad vastutavad töötajatele pakutavate hüvede planeerimise, töötajate värbamise, väljaõppe ja täiendamise, töötulemuste hindamise,

ning tasustamise (nt palga- ja lisatasusüsteemide juhtimine) järelevalve eest.

Personalijuhtimise üldine eesmärk on tagada, et organisatsioon oleks suuteline inimeste abil edu saavutama. Personalijuhtimise spetsialistid juhivad organisatsiooni inimkapitali ja keskenduvad poliitikate ja protsesside elluviimisele. Nad võivad olla spetsialiseerunud värbamisele, väljaõppele, töötajasuhetele või hüvedele. Värbamisspetsialistid otsivad ja palkavad tipptaseme talente. Väljaõppe ja täiendamise valdkonna spetsialistid tagavad, et töötajatel oleks vastav väljaõpe ja et neile antaks järjepidevalt täiendkoolitusi. Uute töötajate värbamine ei põhjusta ainult suuri kulusid, vaid suurendab ka ohtu, et uustulnuk ei suuda eelmist töötajat asendada. Personaliosakonnad püüavad pakkuda selliseid hüvesid, mis oleksid töötajatele atraktiivsed, et ennetada teadmiste väljavoolu ettevõttest.

IT-juhtimine

IT-juhtimise kaudu juhitakse ettevõtte infotehnoloogilisi

essursse vastavalt selle vajadustele ja prioriteetidele. Need ressursid võivad hõlmata materiaalseid investeeringuid nagu näiteks arvutiriistvara, tarkvara, andmed, võrgud ja andmekeskused ning ka neid hooldavaid töötajaid.


 

Selle vastutusala juhtimine ettevõttes sisaldab rida elementaarseid juhtimisfunktsioone nagu näiteks eelarvestamine, personalitöö, muudatuste juhtimine ning organiseerimine ja haldamine, samuti muid tehnoloogiale ainuomaseid aspekte nagu näiteks tarkvara projekteerimine, võrkude planeerimine, tehniline tugi jms.[1]

Hankejuhtimine

Hankejuhtimise mõiste on tuttav pea kõigile, kes on ärikeskkonnas töötanud. Iga ettevõte peab varem või hiljem vaatama endast väljapoole, et tegevuse jätkumiseks vajalikke kaupu või teenuseid soetada. Teatud ettevõtted vajavad pidevaid sisseoste ja sellega seotud töö on tavapärase tegevuse oluline osa, teised peavad ainult ajuti kindlaid kaupu soetama. Kuid projekti läbiviimisel on hankejuhtimise ja tarnijasuhete haldamise vajadus väga sageli oluline osa kogu protsessist.

 

Hankejuhtimine on protsess, millega tagatakse kõigi väljastpoolt hangitavate organisatsioonile vajalike ressurside kättesaadavus siis, kui neid vaja on, nii et projekt saaks edukalt kulgeda. Hankeplaani või protsessi planeerimise ebaõnnestumine on üks kulukamaid võimalikke vigu, kuna kogu projekt võib katkeda, kui tooted või materjalid ei ole vajadusel kättesaadavad. Edukad projektid vajavad maksimaalseks tulemuslikkuseks üksikasjalikku ajakava ja väga head ajastust. Projektijuht peab hankeplaneerimise protsessi üle järelevalvet teostama, et mõni hanketöö viga ei saaks kogu projekti kahjustada.

Müügikanalite juhtimine

Kanalite juhtimise mõistet kasutatakse müügiturunduse valdkonnas sageli. Seda defineeritakse protsessina, kus ettevõte töötab kõige laiema kliendibaasini jõudmiseks välja mitmesuguseid turundustehnikaid ja müügistrateegiaid. Kanalid on teed või pääsud toodete turundamiseks ja müümiseks. Iga organisatsiooni eesmärgiks on luua parem suhe kliendi ja toote vahel.

Logistikajuhtimine

Logistikajuhtimine on tarneahela juhtimise osa, mida kasutatakse kliendi nõudmiste rahuldamiseks tõhusa transpordi ja ladustamise planeerimise, kontrollimise ja rakendamise ning seonduva(te) teabe, kaupade või teenuste tõhusa lähtepunktist sihtpunkti toimetamise ja ladustamise abil. Logistikajuhtimine aitab ettevõtetel kulusid vähendada ja klienditeenindust parendada.


Logistikajuhtimise protsess hõlmab kõike alates tooraine kogumisest kuni lõppetapini, kus kaubad sihtkohta toimetatakse.


Logistikajuhtimine hõlbustab kliendi nõudeid ja valdkonna standardeid järgides nii protsessistrateegiat, planeerimist kui ka plaanide elluviimist.

Hinnastamise juhtimine

Hinnastamisotsused peavad alati optimaalsed olema. Hinnastamise tulemuslik juhtimine aitab teil määrava tähtsusega hinnastamisandmeid ja perspektiive integreerida ja rakendada.


Hinnastamise juhtimine on protsess, kus integreeritakse kõik perspektiivid ja teave, mida optimaalsete hinnastamisotsuste saavutamiseks alati vajatakse. Tugev hinnastamise juhtimise võimekus annab tulemuseks tõhusa finantsriskide ja tulude juhtimise. Protsess hõlmab järgmist:

 • Ettevõtte kasvu, turuosa ja kasumieesmärkide tasakaalustamine
 • Süsteemisiseste andmebaaside koondamine ja juhtimine
 • Hinnastamise seisukohalt oluliste rollide ja vastutusalade määratlemine
 • Töö organisatsiooni eri funktsionaalsetest huvidest lähtuva poliitikaga ning
 • Mitmesuguste hinnastamisega seotud töövoogude juhtimine

Hinna määramine kokkuleppepõhiselt

Kuigi tunnete oma ettevõtet põhjalikult, ei näe te seda kliendi vaatenurgast. Võite kergesti igapäevasesse äritegevusse takerduda, eriti kui teil on mõne kliendiga suurepärased suhted. Eduka hinnastamisstrateegia loomiseks, kliendisuhete hoidmiseks ja uute turgude vallutamiseks on oluline igapäevasest äritegevusest välja astuda. Sisseostetud meeskond võib aidata seda vaatenurka saavutada, vaadeldes värske pilguga teie tooteid või teenuseid, hankeahelat, tegevust, reklaame ja tarneid, ning anda suurema pildi põhjal väärtuslikku teavet. Strateegilise hinnastamise eesmärgiks on määrata teie hinnad, mis tekitavad kasumit pigem väärtust sisse tuues, mitte tingimata rohkem müües. Hea sisseostetud meeskond suudab teie olemasolevaid programme vaadeldes näha, mis toimib ja mis mitte. Ükskõik, kas tegemist on kulupõhise, kliendipõhise või turuosapõhise hinnastamisega – sisseostetud spetsialistidel on kogemusi mitmesuguste puudulike hinnastamispõhimõtetega ja ka toimivate tehnikatega, mis aitavad teil kasumlikkust saavutada. Hinnastamisspetsialistid saavad aidata kindlaks teha, mis on hetke trendid teie tegevusvaldkonnas, kuidas end turuosa, kasumi ja positsiooni seisukohast konkurentidega võrrelda saate ja kas te olete selle positsiooniga rahul. Teadlikkus oma turupositsioonist võib aidata toote või teenuse realistlikku väärtust määrata ja tuvastada punkte, mis võiksid ettevõtte finantstulemusi oluliselt parandada.

Turunduse ja suhtekorralduse juhtimine

Turundus hõlmab üldjuhul otsest turundust ja reklaami, mis on suunatud otsese müügi suurendamisele; suhtekorraldus keskendub aga ettevõtte maine juhtimisele, luues positiivseid meediakajastusi ja kontakte huvirühmadega.

 

Turunduse eesmärk on praeguste ja potentsiaalsete klientideni jõuda; suhtekorralduse mõtteks on positiivsete suhete hoidmine igaühega, kes organisatsiooni või brändi vastu huvi tunneb. See hõlmab suuremat publikut alates klientidest kuni meedia, töötajate ja osanikeni.

 

Turundus käsitleb ettevõtet kliendi vajaduste ja rahulolu võtmes. Turundus erineb müügist, kuna (Harvard Business Schooli turunduse emeriitprofessori Theodore C. Levitti sõnade kohaselt) "müük tegeleb trikkide ja võtetega, millega pannakse inimesi oma raha nende toote vastu vahetama. See ei tegele vahetuse aluseks olevate väärtustega. Ja erinevalt turundusest ei käsitle müük kogu äriprotsessi kompleksse tegevusena kliendi vajaduste avastamiseks, loomiseks, stimuleerimiseks ja rahuldamiseks." Teisisõnu ei keskendu turundus niivõrd sellele, et kliente teie toote eest maksma panna, kuivõrd tootele nõudluse loomisele ja kliendi vajaduste rahuldamisele.

 

Suhtekorraldus (PR) on üksikisiku või organisatsiooni (nt ettevõte, riigiasutus või mittetulundusühing) ja avalikkuse vahelise teabe leviku juhtimine.[1] Suhtekorraldus võib hõlmata organisatsiooni või üksikisiku sihtrühmade tähelepanu võitmist üldhuvitavaid teemasid ja uudisteemasid kasutades, maksmata selle eest otseselt tasu.[2] See võte erineb turundusteabena reklaamist. Suhtekorralduse mõte on klientidele turunduse või reklaami asemel tasuta kajastust luua. Kuid samas on reklaam üldisema PR-töö üks osa.[3] Üks näide heast suhtekorraldusest oleks klienti käsitleva artikli kirjutamine koostöös kliendiga selle asemel, et maksta artikli kõrval kliendile tehtava reklaami eest.[4] Suhtekorralduse eesmärgiks on avalikkust, potentsiaalseid kliente, investoreid, partnereid, töötajaid ja muid huvirühmi teavitada ja lõppkokkuvõttes veenda neid organisatsioonist, selle juhtkonnast, toodetest või poliitilistest otsustest positiivselt või pooldavalt mõtlema. Suhtekorralduse spetsialistid töötavad enamasti suhtekorraldus- ja turundusettevõtete, muude ettevõtete, riigiasutustele ja ametnike (nt teabespetsialistid), valitsusväliste organisatsioonide ja mittetulundusühingute heaks. Suhtekorralduse valdkonna kesksed ametid on kliendikoordinaator, kliendihaldur, kliendijuht ja meediasuhete juht.[5]


PR-spetsialistid loovad ja hoiavad suhteid organisatsiooni sihtrühma, meedia, vastava erialameedia ja muude arvamusliidritega. Vastutusaladeks on enamasti teabekampaaniate planeerimine, pressiteadete ja muu uudissisu koostamine, koostöö ajakirjandusega, ettevõtte esindajate intervjuude korraldamine, ettevõtte juhtidele kõnede kirjutamine, organisatsiooni kõneisikuks olemine, klientide ettevalmistamine pressikonverentsideks, meediaintervjuudeks ja kõnedeks, veebilehtede ja sotsiaalmeedia sisu koostamine, ettevõtte maine juhtimine (kriisihaldus), sisekommunikatsiooni juhtimine ning turundustegevused nagu näiteks bränditeadlikkus ja ürituste juhtimine.[6] Suhtekorralduse valdkonnas edu saavutamine eeldab ettevõtte kõigi eri huvirühmade huvide ja probleemide põhjalikku mõistmist. PR-spetsialist peab teadma, kuidas neile probleemidele tulemuslikult reageerida, kasutades suhtekorralduse valdkonna võimsaimat tööriista: avalikku tähelepanu.[7]

Kontakt

Registreerige kohe tasuta konsultatsioonile!

* - Kohustuslikud väljad

Jätka Tarmoga
Turunduse automatiseerimine 30 PÄEVA TASUTA TESTIMIST